خــبــر از داغ عـــزیـــزان جــهــــان دارد شمع

قـطـره هـایی که بــریــزد بـزمـین از رخ شمع

           اشکهایی است که در دیده نهان دارد شمع

 

حالـت سـوخـتــه را ســوخـتـگـان می دانند

ز آن سبب سوختن خویش عیان دارد شمع

          هــمــه ســوزنــد در ایـــن وادی حــیـــرت اما

          آتـش اندر سر و بـر و دیـده نشان دارد شمع

 

 

بـه وفا شـهـره شهریم چـو پروانه ولیک

                 کی خبر از دل ما سوختگان دارد شمع
تاریخ : شنبه 89/11/30 | 12:29 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : شنبه 89/11/30 | 12:2 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 6:56 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 12:58 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 8:10 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 8:8 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : چهارشنبه 89/11/27 | 8:14 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : چهارشنبه 89/11/27 | 8:13 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : پنج شنبه 89/11/21 | 1:37 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : پنج شنبه 89/11/21 | 1:35 عصر | نویسنده : رضا | نظر